Logo Zoë Defever - Photographer & graphic designer

FOTOGRAAF: Zoë Defever

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de KLANT en de FOTOGRAAF, tijdens/na het boeken van een fotoshoot of fotoreportage.



1. Werkomvang: FOTOGRAAF en KLANT dienen voor de FOTOSHOOT te arriveren op de afgesproken tijd en locatie die voorafgaand worden bevestigd. Raadpleeg de factuur voor details over producten, insluitsels en vergoedingen.


2. Voorschot en betaling: Na uw aanvraag zal FOTOGRAAF de overeengekomen tijd en datum reserveren en geen andere reserveringen maken voor die tijd en datum. De KLANT zal een niet-restitueerbaar voorschot van 30% aan de FOTOGRAAF betalen om de op de factuur vermelde diensten uit te voeren. Na betaling reserveert FOTOGRAAF de door beide partijen overeengekomen tijd en datum exclusief voor jou. Het volledige bedrag + eventueel overeengekomen aanvullende reiskosten dienen voor aflevering van de foto's te zijn voldaan. Er worden geen foto's afgeleverd totdat de volledige betaling is voldaan en het geld effectief is ontvangen.


3. Werkproduct: Alle foto's worden in digitaal formaat gemaakt. Digitale foto's worden uiterlijk 6 weken na de opnamedatum beschikbaar gesteld in een privé online galerij die beschikbaar is om het aantal foto's, bijhorend het gekozen fotopakket uit te kiezen. Extra foto's kunnen aangekocht worden voor de prijs dat meegedeeld wordt. Foto's worden geleverd als JPEG-bestanden met hoge resolutie.

RAW-bestanden (onbewerkte bestanden) worden niet verstrekt. Wanneer de online galerij wordt afgeleverd, blijft deze 14 dagen open vanaf de leveringsdatum. Verzoeken om extra foto's of wijzigingen in afbeeldingen moeten binnen 14 dagen na levering van de online galerij worden gedaan. Houd er rekening mee dat RAW-bestanden op elk moment kunnen worden vernietigd nadat de online galerij is gesloten.


4. Verzetten/late aankomsten:

4.1 - In het geval dat de Klant verzoekt om zijn sessie opnieuw te plannen vanwege ziekte, noodgeval, overmacht of een andere oorzaak buiten zijn controle, zal de provisie worden toegepast op een opnieuw geplande sessie, op voorwaarde dat dit ten minste 7 dagen voorafgaand aan de sessie wordt aangekondigd. de geplande FOTOSHOOT (of redelijke kennisgeving in geval van nood).


4.2 - Verzoeken om een ​​nieuwe afspraak door Klanten om welke reden dan ook anders dan een reden onder clausule 4.1 is ter beoordeling van FOTOGRAAF.

4.3 - Een extra herschikkingskosten van €50 moeten door de klant worden betaald bij het doen van een herschikkingsverzoek en de FOTOGRAAF heeft het recht om alle bedragen die onder dit contract zijn betaald in te houden tot de opnieuw geplande FOTOSHOOT.

4.4 - De verplaatste sessie moet binnen 2 weken na de oorspronkelijke sessiedatum zijn (of een langere periode zoals schriftelijk overeengekomen door FOTOGRAAF en Klant) en is afhankelijk van de beschikbaarheid van FOTOGRAAF. Elke cliënt die te laat op de sessie arriveert, krijgt de resterende tijd toegewezen voor de sessie. Alle extra tijd na de geplande eindtijd wordt aan de Klant in rekening gebracht.


5. Annulering: Indien de Klant deze overeenkomst annuleert, met een opzegtermijn van minder dan 24 uur voorafgaand aan de datum van de FOTOSHOOT of niet komt opdagen, zullen alle betalingen aan FOTOGRAAF worden verbeurd en onvoorwaardelijk aan FOTOGRAAF worden vrijgegeven.


6. Vrijwaring:

6.1 - FOTOGRAAF en KLANT komen overeen dat de FOTOGRAAF niet verplicht is om een ​​specifiek moment of pose of persoon(en) vast te leggen tijdens de FOTOSHOOT. De FOTOGRAAF is niet verantwoordelijk voor gecompromitteerde dekking als gevolg van oorzaken buiten de controle van de FOTOGRAAF, inclusief maar niet beperkt tot opdringerige gasten, te laat komen van de KLANT of gasten, weersomstandigheden, planningscomplicaties, onjuiste adressen verstrekt aan de FOTOGRAAF, beperkingen van de locaties.


6.2 - Tenzij specifiek schriftelijk verzocht voorafgaand aan de aanvang van de FOTOSHOOT, is de FOTOGRAAF onder deze overeenkomst niet verantwoordelijk: voor achtergronden of lichtomstandigheden die de fotoreportage negatief kunnen beïnvloeden of beperken; voor gemiste berichtgeving over enig onderdeel van de FOTOSHOOT; of voor het niet leveren van afbeeldingen van specifieke personen of specifieke objecten bij de FOTOSHOOT.


6.3 - Als FOTOGRAAF niet in staat is om de diensten in dit contract uit te voeren vanwege ziekte, noodgeval, brand, ongeval, staking, onveilige omgeving, dreiging, overmacht of enige andere oorzaak buiten zijn controle: FOTOGRAAF zal redelijke inspanningen leveren om een ​​vervangende fotograaf te regelen wie bereid is om de diensten onder dit contract uit te voeren voor de prijs die in dit contract is overeengekomen als de FOTOGRAAF verhinderd is om diensten te verlenen; FOTOGRAAF zal alle betalingen die door KLANT aan FOTOGRAAF zijn gedaan met betrekking tot deze FOTOSHOOT volledig terugbetalen als er geen vervangende fotograaf kan worden gevonden; Als de vergoedingen die door de vervangende FOTOGRAAF in rekening worden gebracht hoger zijn dan de vergoedingen die de KLANT op grond van dit contract moet betalen, heeft de KLANT het recht om ervoor te kiezen: de vervangende fotograaf in te schakelen (in welk geval de KLANT aansprakelijk is voor eventuele extra kosten die door de vervangende fotograaf in rekening worden gebracht).


6.4 -FOTOGRAAF behoudt zich het recht voor om te vervangen door een andere fotograaf in het geval van niet presteren zoals hierboven vermeld. De vervangende fotograaf wordt gekozen naar goeddunken van de FOTOGRAAF en vormt geen schending van deze overeenkomst. FOTOGRAAF garandeert dat de vervangende fotograaf van vergelijkbare kwaliteit en professionaliteit is.


6.5 - Als de FOTOGRAAF niet in staat is om fotografisch materiaal te leveren als gevolg van technologische storingen, inclusief maar niet beperkt tot camera en verwerking, of anderszins verloren of beschadigd is buiten de schuld van de FOTOGRAAF, is de FOTOGRAAF niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het niet- levering, en de aansprakelijkheid van de Fotograaf jegens de Klant dient beperkt te zijn tot de terugbetaling van bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan de FOTOGRAAF zijn betaald.


6.6 - KLANT begrijpt en stemt ermee in dat FOTOGRAAF niet verplicht is om kopieën van de foto's van deze FOTOSHOOT te bewaren 14 dagen nadat de online galerij aan KLANT is afgeleverd. KLANT heeft 14 dagen na levering van de galerij om FOTOGRAAF op de hoogte te stellen van elk probleem, discrepantie, technisch probleem of enige andere klacht met betrekking tot foto's, hun kwaliteit en inhoud, of iets met betrekking tot sessiedekking. Nadat deze termijn van 14 dagen is verstreken, is de FOTOGRAAF niet langer aansprakelijk jegens de KLANT voor eventuele correcties, schade, terugbetalingen, herbewerkingen of nieuwe opnamen. Herbewerkingen na deze termijn, indien de foto's nog bewaard zijn door FOTOGRAAF, kunnen door de FOTOGRAAF worden uitgevoerd op verzoek van de KLANT, maar het uurtarief van €60 per uur voor retoucheren wordt in rekening gebracht met een minimum van één uur.


6.7 – KLANT stemt ermee in om FOTOGRAAF schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle persoonlijk letsel dat kan optreden tijdens de fotosessie en de direct omliggende FOTOSHOOT (inclusief persoonlijk letsel dat voortvloeit uit of verband houdt met nalatig handelen of nalaten van de kant van FOTOGRAAF).


6.8 – KLANT stemt ermee in FOTOGRAAF schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen en claims, procedures, schadeclaims, compensatie, onkosten, verliezen, juridische kosten (op basis van vrijwaring), bijdrage, schadeloosstelling of enige andere juridische, billijke of wettelijk rechtsmiddel dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.


6.9 – FOTOGRAAF behoudt het recht van discretie bij de selectie van het fotografisch materiaal dat aan de klant wordt vrijgegeven.


6.10 - De uiteindelijke postproductie- en bewerkingsstijlen, effecten en het algehele uiterlijk van de afbeeldingen worden overgelaten aan het oordeel van de FOTOGRAAF.


6.11 FOTOGRAAF behoudt zich het recht voor om de dekking te beëindigen en de locatie van de FOTOSHOOT te verlaten als de fotograaf ongepast, bedreigend, vijandig of aanstootgevend gedrag ervaart van iemand bij de FOTOSHOOT; of in het geval dat de veiligheid van de fotograaf in het geding is. Als de FOTOGRAAF de FOTOSHOOT verlaat in overeenstemming met dit artikel, is de FOTOGRAAF niet gehouden enig bedrag aan de KLANT terug te betalen, maar is zij verplicht om de CLIËNT foto's te verstrekken die door de FOTOGRAAF zijn gemaakt voordat de FOTOGRAAF de FOTOSHOOT verlaat.


7. Tijdlijn en schema:

7.1 De klant stemt ermee in om het schema een week voorafgaand aan de FOTOSHOOT te bevestigen. Eventuele wijzigingen in het schema of de locatie moeten tijdig worden gemeld en de KLANT moet een ontvangstbevestiging krijgen van de FOTOGRAAF. De FOTOGRAAF is niet verantwoordelijk voor het maken of beheren van de tijdlijn op de dag. Als de fotograaf langer dan het afgesproken aantal uren moet blijven, wordt een extra vergoeding van €50 per beginnend halfuur per fotograaf in rekening gebracht aan de klant.


7.2 Op de dag van de FOTOSHOOT dient de opdrachtgever de FOTOGRAAF en de assistent van de FOTOGRAAF gelijktijdig met het vrijgezellenfeest te voorzien van maaltijden.  


8. Toestemmingen en vergunningen: KLANT zal alle toestemmingen verkrijgen die FOTOGRAAF nodig heeft om te fotograferen tijdens de SHOOT. FOTOGRAAF is niet verplicht om toestemming te vragen aan opvangcentra, kerken, gebouwen, eigendommen, nationale parken of andere locaties. KLANT begrijpt en stemt ermee in dat het niet verkrijgen van deze toestemmingen, resulterend in boetes voor de fotograaf, of waardoor de FOTOGRAAF de FOTOSHOOT niet kan fotograferen, niet de fout, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de FOTOGRAAF is en KLANT stemt ermee in: om de FOTOGRAAF een bedrag te betalen gelijk aan elke boete die aan FOTOGRAAF kan worden opgelegd als gevolg van het niet verkrijgen van de vereiste toestemming door de KLANT; en geen claim in te dienen (inclusief een claim voor de terugbetaling van enig geld betaald onder deze overeenkomst) die voortvloeit uit of verband houdt met het verzuim van de kant van de KLANT om de vereiste toestemming te verkrijgen.


9. Exclusieve fotograaf: KLANT stemt ermee in en begrijpt dat geen enkele andere partij dan de FOTOGRAAF en de assistent van de FOTOGRAAF foto's mogen maken van poses, lichtsituaties of opstelling gemaakt door de FOTOGRAAF. Dit vertraagt het werk van de FOTOGRAAF en schendt het intellectuele eigendom van de FOTOGRAAF bij het samenstellen van foto's van de FOTOSHOOT. KLANT stemt ermee in om alle redelijkerwijs door de FOTOGRAAF gevraagde dingen te doen om ervoor te zorgen dat niemand (personen) de FOTOGRAAF in de weg staat of foto's maakt in deze situaties.


10. Vrijwaring van auteursrecht en model:

10.1 FOTOGRAAF bezit het auteursrecht op alle gemaakte afbeeldingen en heeft het exclusieve recht om reproducties te maken voor, inclusief maar niet beperkt tot, marketingmateriaal, portfolio-items, voorbeeldproducten, redactionele inzendingen en gebruik, of voor weergave binnen of op de website van de fotograaf en/of atelier. KLANT vrijwaart FOTOGRAAF van alle claims en aansprakelijkheid met betrekking tot de foto's en elk gebruik door FOTOGRAAF dat in overeenstemming is met deze overeenkomst.


10.2 Indien de afbeeldingen een kind of kinderen bevatten, geeft de KLANT als ouder of voogd van het kind toestemming voor het gebruik en de publicatie van de afbeeldingen door de FOTOGRAAF, ook voor de doeleinden van de reproducties onder artikel 10.1. 10.3 Indien de FOTOGRAAF ander commercieel gebruik van de beelden wenst te maken ter bevordering van de commerciële belangen van een ander bedrijf dan het eigen bedrijf van de FOTOGRAAF, mag de FOTOGRAAF dit niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Het is duidelijk dat elke duplicatie of wijziging van originele afbeeldingen ten strengste verboden is zonder de schriftelijke toestemming van de FOTOGRAAF.


11. Licentie voor sociale media en persoonlijk gebruik. Als tegenprestatie voor de betaling van bedragen die verschuldigd zijn onder deze overeenkomst, verleent de FOTOGRAAF KLANT een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om afbeeldingen af te drukken of te reproduceren die zijn geleverd door de FOTOGRAAF als volgt:

- 1. KLANT mag het web of foto's met hoge resolutie die door de FOTOGRAAF zijn aangeleverd, delen op de persoonlijke en zakelijke sociale media-accounts van KLANT, op voorwaarde dat de KLANT in elk dergelijk bericht de FOTOGRAAF moet vermelden/taggen.

- 2. Deze licentie staat KLANT niet toe om screenshots van afbeeldingen van slechte kwaliteit te maken, of foto's op enigerlei wijze te bewerken of te wijzigen, of enige andere handeling te verrichten die inbreuk zou maken op de morele rechten van de FOTOGRAAF.

- 3. De KLANT mag voor persoonlijk gebruik webfoto's of foto's met hoge resolutie afdrukken die door de FOTOGRAAF zijn aangeleverd of uit de fotogalerij zijn gedownload, en:

a: mag de afgedrukte foto's niet verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen of anderszins verspreiden

b: mag de afgedrukte foto's niet gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden

c: mag de foto's niet inzenden of deelnemen aan een wedstrijd.


12. Prijzen en aanvullende producten: Diensten of goederen die niet in dit initiële contract zijn inbegrepen, worden verkocht tegen de huidige prijs wanneer de bestelling wordt geplaatst. Alle prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tegoedbonnen hebben geen intrinsieke contante waarde en kunnen alleen worden gebruikt voor gekochte producten of diensten.